szukaj

Dobre wyniki Grupy

I kwartał 2015 roku charakteryzował się trwającą na rynku od ubiegłego roku deflacją na artykułach spożywczych i napojach niealkoholowych. Ponadto czynniki takie jak silna konkurencja cenowa na rynku detalicznym oraz słabszy od oczekiwanego efekt świąt miały wpływ na poziom sprzedaży. Mimo tych negatywnych uwarunkowań Grupa Kapitałowa Emperia odnotowała w I kwartale 2015 roku wzrost przychodów. Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę w tym okresie  były o 1,44%  wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły 486 342 tys. zł. Jednocześnie odnotowano znaczący wzrost EBITDA, który w I kwartale 2015 roku wynosił 30 943 tys. zł, a odpowiednio w I kwartale okresu porównawczego 17 232 tys. zł., co oznacza wzrost o 79,6%. Jednocześnie z EBITDA, zdecydowanej poprawie uległ zysk Grupy z 3 229 tys. zł w  I kwartale 2014 roku do 18 811 tys. zł w I kwartale 2015 roku. Zdecydowanie lepszy wynik netto Grupy wypracowany w 2015 roku, to przede wszystkim efekt znaczącej poprawy wyników w segmencie detalicznym oraz zawartej w segmencie nieruchomości transakcji jednorazowej związanej ze sprzedażą nieruchomości.

W I kwartale 2015 roku Grupa kontynuowała proces skupu akcji własnych. Wydatkowano na ten cel w tym okresie 14,8 mln zł.

           

 

Mimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych w I kwartale 2015 roku segment detaliczny Grupy zwiększył swoje przychody i uzyskał poprawę wyników finansowych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży były wyższe o 0,87% i wyniosły 472 435 tys. zł., co w kontekście wspomnianych warunków rynkowych jest pozytywnym wynikiem. Poziom zrealizowanej marży handlowej brutto był o 0,39% wyższy niż w I kwartale 2014 roku i osiągnął poziom 28,56%. W segmencie detalicznym nastąpił znaczny wzrost EBIDTA, który w I kwartale 2015 roku wyniósł 10 273 tys. zł, a odpowiednio w I kwartale okresu porównawczego 2 909 tys. zł, co oznacza wzrost o 253,15%. Na osiągnięte wyniki pozytywny wpływ miało utrzymanie dyscypliny kosztowej w Grupie oraz dalsza optymalizacja kosztów własnej logistyki.

Stokrotka rozpoczęła w I kwartale realizację projektu uruchomienia na przełomie roku 2015 i 2016 lokalnego centrum dystrybucji w Lublinie. Rozwiązanie to wpłynie pozytywnie na koszty logistyki i jakość procesów logistycznych.

 

Ten kwartał 2015 roku był bardzo udanym okresem pod względem otwarć nowych sklepów: otworzono łącznie 9 sklepów (2 supermarkety, 6 marketów i jeden sklep franczyzowy). Sieć Stokrotka na koniec tego okresu miała łącznie 259 sklepów detalicznych.

 

            I kwartał 2015 roku był kolejnym pomyślnym okresem dla segmentu nieruchomości, który osiągnął stabilny poziom przychodów i wyników finansowych. EBIDTA w I kwartale 2015 roku wyniósł 18 326 tys. zł i był wyższy o 83,30% od wyniku okresu porównawczego. Przyrost wartości wynika głównie z przeprowadzonej transakcji sprzedaży 2 nieruchomości o łącznym wyniku 7,8 mln zł.

 

            Spółka Infinite konsekwentnie umacniała w I kwartale 2015 roku swoją pozycję rynkową rozbudowując portfolio proponowanych usług i rozwiązań informatycznych. Efektem tego jest osiąganie przez nią coraz lepszych wyników finansowych. W omawianym okresie przychody ze sprzedaży tego segmentu były wyższe o 31,63% od przychodów w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosły 10 791 tys. zł. Sukcesywnie rośnie również udział przychodów ze sprzedaży do podmiotów zewnętrznych - w I kwartale 2015 roku było to już 73,9%.